Warunki Użytkowania

Niniejsze Warunki Użytkowania („Warunki”) stanowią integralną część polityk Fundacji Pho3nix (zwanej dalej „Pho3nix”, „my” lub „nami”), które regulują dostęp do usług Pho3nix i korzystanie z nich, w tym między innymi korzystanie z treści na stronie internetowej Pho3nix i z oferowanych tam usług, aby dołączyć do Pho3nix i otrzymywać nasze wsparcie (łącznie zwane dalej „Usługi”, a pojedynczo „Usługa”).

Korzystanie z naszych Usług podlega również naszej Polityce Prywatności (zwanej dalej „Polityką”). Korzystając z naszych Usług, wyrażasz (dalej „Użytkownik” lub „Ty”) zgodę na korzystanie z nich zgodnie z naszymi Warunkami i Polityką.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z naszymi Warunkami i Polityką, a w razie pytań lub potrzeby wyjaśnień zachęcamy do kontaktu. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w Sekcji 11.

1. Korzystanie z usług Pho3nix

1.1    Twoje prawo do korzystania z Pho3nix
Możesz korzystać z naszych Usług tylko, jeśli masz co najmniej szesnaście lat i jesteś uprawniony do zawarcia ważnej umowy z Pho3nix i przestrzegania niniejszych Warunków oraz wszystkich odpowiednich przepisów i regulacji.
Żeby korzystać z naszych Usług musisz przestrzegać Warunków i Polityki Pho3nix oraz naszych praw własności. Z zastrzeżeniem Twojej ciągłej akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków i naszej Polityki, zgadzasz się, że możemy automatycznie uaktualniać Usługi, a niniejsze Warunki będą nadal obowiązywać w przypadku takich uaktualnień. Cała zawartość i informacje o Usługach mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez powiadomienia.

1.2    Zawartość Pho3nix
Publikacje i inne informacje dostępne na naszej stronie internetowej („Zawartość”) są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. O ile nie wskazano inaczej, Pho3nix zachowuje wszelkie prawa do Zawartości (zdjęć, tekstów, znaków handlowych, itp.) znajdujących się na stronie internetowej lub w komunikacji marketingowej. Możesz pobierać i tymczasowo przechowywać Zawartość strony internetowej w celu jej przeglądania. Możesz drukować dowolną Zawartość do użytku osobistego, dopóki nie zostaną wprowadzone żadne poprawki i pod warunkiem, że cała Zawartość zostanie wyświetlona i wskażesz Pho3nix jako źródło. Jeśli udostępniasz kopie innym osobom, musisz upewnić się, że wszyscy odbiorcy zostali poinformowani o naszych Warunkach i Polityce.
Chcemy, aby Zawartość była dokładna w momencie jej opublikowania, jednak nie akceptujemy obowiązku zapewnienia i nie gwarantujemy, że jest kompletna, dokładna, aktualna ani, że witryna lub Zawartość pozostaną dostępne.

1.3    Zawartość Użytkownika
Pho3nix umożliwia przesyłanie treści, w tym danych osobowych, zdjęć, filmów, linków i innych informacji w celu przesłania wniosku o dołączenie do Pho3nix. Wszelkie treści przesyłane lub w inny sposób udostępniane w naszej Usłudze są określane jako zawartość użytkownika („Zawartość Użytkownika”).
Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że jego dane osobowe są dokładnymi i aktualnymi informacjami oraz że nie przesyła ani nie udostępnia żadnej zawartości od stron trzecich, chyba że zostało to wyraźnie autoryzowane przez ich twórcę, właściciela praw autorskich lub właściciela takiej zawartości.
Użytkownik zachowuje wszelkie prawa i ponosi wyłączną odpowiedzialność za Zawartość Użytkownika przesyłaną do Pho3nix i zobowiązuje upewnić się, że jest ona zgodna z niniejszymi Warunkami, obowiązującymi przepisami prawa i naszą Polityką. Zobowiązujesz się zapewnić, że Zawartość Użytkownika przesłana przez Ciebie (a) nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej w szerokim znaczeniu (np. praw autorskich lub praw do znaków towarowych) ani praw osobistych oraz (b) nie jest nielegalna i nie stanowi przestępstwa w zakresie pornografii, przedstawiania przemocy, rasizmu lub zniesławienia, ani nie jest w inny sposób niemoralna, dyskryminująca i nie stanowi obrazy moralności publicznej.

1.4    Własność i wykorzystanie Zawartości Użytkownika przez Pho3nix
Udzielasz Pho3nix bezpłatnej, niewyłącznej, swobodnie zbywalnej, nieodwołalnej, wieczystej, podlegającej sublicencji ogólnoświatowej licencji na używanie, przechowywanie, wyświetlanie, powielanie, odtwarzanie, zapisywanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych i rozpowszechnianie Zawartości Użytkownika do celów operacyjnych, rozwojowych, a także do świadczenia i korzystania z naszych Usług. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza innych praw, które Pho3nix może mieć w odniesieniu do Zawartości Użytkownika.
Pho3nix może przetwarzać Twoje dane osobowe i Zawartość Użytkownika i kontaktować się z Tobą w sprawie naszych Usług. Jednak przesłanie Zawartości Użytkownika i przesłanie wniosku o naszą Usługę nie nakłada na Pho3nix żadnego zobowiązania do świadczenia jakiejkolwiek usługi, w tym między innymi udzielania informacji zwrotnej, wsparcia finansowego lub niefinansowego ani jakiejkolwiek innej rekompensaty. Zgadzasz się, że Pho3nix może swobodnie zaakceptować lub odrzucić Twoje zgłoszenie i Zawartość Użytkownika bez żadnych ograniczeń, potwierdzenia oraz rekompensaty dla Ciebie. Należy pamiętać, że korzystanie z Zawartości Użytkownika podlega również naszej Polityce.

2. Linki, strony internetowe i usługi stron trzecich

Nasze Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, reklamodawców, usług, ofert specjalnych lub innych wydarzeń lub działań, które nie są własnością, nie są sponsorowane, kontrolowane ani w żaden sposób powiązane z Pho3nix. Nie popieramy, nie zalecamy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe, informacje, materiały, produkty lub usługi stron trzecich, a także zalecamy zapoznanie się z ich warunkami świadczenia usług przed uzyskaniem do nich dostępu lub korzystaniem z nich. Uzyskujesz dostęp do stron internetowych, usług lub treści stron trzecich na własne ryzyko i zgadzasz się, że Pho3nix nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z nich lub dostępu do nich.

3. Bezpieczeństwo

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Chociaż staramy się chronić bezpieczeństwo Twojej Zawartości Użytkownika, Pho3nix nie może zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie złamać naszych środków bezpieczeństwa. Prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas, jeśli dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu lub o jakimkolwiek zagrożeniu lub nieautoryzowanym użyciu Zawartości Użytkownika.
W przypadku naruszenia bezpieczeństwa, które może wpłynąć na Ciebie w jakikolwiek sposób, Pho3nix poinformuje Cię o nim ze szczegółami. Następnie zostaniesz poproszony o natychmiastowe wykonanie naszych instrukcji.

4. Wyłączenia

Nasze usługi służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią żadnej porady, opinii ani zobowiązania. Usługi i wszystkie zawarte w nich treści są świadczone na zasadzie „tak jak są”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. W szczególności Pho3nix nie daje żadnej gwarancji ani żadnego zapewnienia w odniesieniu do kompletności, dokładności, autentyczności, terminowości lub stosowalności jakichkolwiek Usług, Zawartości lub Zawartości Użytkownika.

5. Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo lub regulacje, Pho3nix wyklucza wszelką odpowiedzialność wobec Ciebie lub jakichkolwiek osób trzecich za jakiekolwiek straty lub szkody związane z korzystaniem lub niemożnością korzystania z naszych Usług, poleganiem na Zawartości witryny lub Zawartości Użytkownika, linków do witryn osób trzecich i sieci społecznościowych znajdujących się na witrynie internetowej, oprogramowaniu, które można pobrać z dowolnych powiązanych stron oraz za nieautoryzowany dostęp, wykorzystanie lub modyfikację jakiejkolwiek Zawartości lub Zawartości Użytkownika.

6. Zwolnienie od odpowiedzialności

Zobowiązujesz się korzystać z naszych Usług wyłącznie zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami. Zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Pho3nix i jej podmioty stowarzyszone, członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników i agentów za wszelkie roszczenia, spory, żądania, postępowania, pozwy, zobowiązania, szkody, straty, koszty, podatki i wydatki, w tym między innymi, za uzasadnione opłaty prawne i księgowe (w tym koszty obrony przed roszczeniami, postępowaniami lub pozwami wniesionymi przez strony trzecie), które są w jakikolwiek sposób związane z (a) Zawartością Użytkownika lub (b) naruszeniem któregokolwiek z niniejszych Warunków lub naszej Polityki.

7. Rozwiązanie Umowy

Pho3nix może bez wcześniejszego powiadomienia wypowiedzieć lub zawiesić niniejszą licencję w dowolnym momencie. Po rozwiązaniu niniejszej umowy Użytkownik wyraża zgodę na pozostanie związanym niniejszymi Warunkami, które będą obowiązywać po takim rozwiązaniu.

8. Prawo właściwe

Zgadzasz się, że niniejsze Warunki i Polityka oraz wszelkie prawa i obowiązki między Tobą a Pho3nix w związku z dostępem do Usług Pho3nix i korzystaniem z nich będą podlegać i będą interpretowane zgodnie z prawem materialnym Szwajcarii (z wyłączeniem kolizji zasad szwajcarskiego prawa prywatnego i traktatów międzynarodowych, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11. kwietnia 1980 r.).
Usługi są kontrolowane, rozwijane i obsługiwane zgodnie z prawem Szwajcarii i nie składamy żadnych oświadczeń, że są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach.

9. Jurysdykcja

Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków i Polityki lub w związku z nimi, w tym spory dotyczące zawarcia, wiążącego skutku, zmiany i rozwiązania umowy, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w St. Moritz w Szwajcarii.

10. Warunki Ogólne

10.1    Zmiana Warunków
Pho3nix zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków i Polityki w dowolnym momencie. Jeśli uznamy zmianę za istotną, możemy Cię powiadomić. Zastrzegamy sobie również prawo do określenia najbardziej odpowiedniego sposobu dostarczania powiadomień, a Ty wyrażasz zgodę na otrzymywanie powiadomień także drogą elektroniczną. Zaleca się okresowe sprawdzanie Warunków i Polityki. Twój ciągły dostęp do Usług lub korzystanie z nich po wejściu w życie zmiany oznacza, że akceptujesz zmienione Warunki. Jeśli nie wyrażasz zgody na zmienione Warunki, przestań korzystać z naszych Usług.

10.2    Cesja
Niniejsze Warunki oraz wszelkie prawa i licencje przyznane na mocy niniejszej umowy mają charakter osobisty i nie mogą być cedowane ani przenoszone przez Ciebie na inne osoby. Wszelkie próby przeniesienia lub cesji będą nieważne. Pho3nix będzie uprawniona do swobodnego cedowania Warunków, praw, obowiązków lub licencji przyznanych na mocy niniejszej Umowy.

10.3    Strony
Niniejsze Warunki stanowią umowę między Tobą a Pho3nix Foundation, szwajcarską fundacją z siedzibą pod adresem c/o Iatesta AG, Via Somplaz 1, CH-7500 St. Moritz, Szwajcaria.

11. KONTAKT

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z contact@pho3nixfoundation.com lub napisz do nas na nasz adres pocztowy Pho3nix Foundation, pod adresem c/o Iatesta AG, Via Somplaz 1, CH-7500 St. Moritz, Szwajcaria.

POMÓŻ NAM DOKONAĆ ZMIAN

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Pho3nix Foundation

PROJEKTY, KTÓRE WZMACNIAJĄ